លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី បើកកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីសម្រេចសមាសភាពក្រុមការងារឆ្លើយតបពហុវិស័យ ចំពោះ អំពើហិង្សា ទាក់ទងនឹងយេនឌ័រថ្នាក់ខេត្ត និងបង្កើនការងារថ្នាក់ស្រុក និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ផែនទីសេវា និងពង្រឹងការអនុវត្តការងារ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម


: 2020-06-15 15:30:36


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត