ឯកឧត្តម ខ្លូត ផន

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម ម៉ៅ ណែត

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម ហៃ ងួនលី

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម ឈិន ប៊ុនឈឿន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម ម៉ៅ ឈួន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម ឆាយ គឹមសុន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

លោកជំទាវ លន់ សុមានី

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម ប៉ុង យ៉េន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម ស្រី កានឿន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម ធុត ថាត

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម ឃឹម ចិន្ដា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម​ ទុំ លឹមយុន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម កៅ ចេន្ដា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម អ៊ុំ ឈឿន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម នូ សុវណ្ណា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម​ លុយ ផាន់ណា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម អុិត លាង

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

លោកជំទាវ ហ៊ាន វួចនី

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម សេង ពោន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម​ ហាក់ ប៊ុននី

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម គឹម ឌី

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

លោកជំទាវ អនហេង លក្ខិណា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម កែវ នាឬទ្ធិ

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

លោកជំទាវ ជាន ឡេងទាង

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម​ តាន់ តាឡាន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម