រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

ទំនាក់ទំនងម៉ោងការងារ
  • 042 211 212

បញ្ជីរឈ្មោះអភិបាលខេត្ត(១៩៣៥-បច្ចុប្បន្ន)

២៤-០៦-២០១៩ / បច្ចុប្បន្ន

១៦-០៦-២០១៧ / ២៤-០៦-២០១៩

១៣-០៥-២០១៣ / ១៦-០៦-២០១៧

២២-០២-២០០៥ / ១៣-០៥-២០១៣

ពីឆ្នាំ ១៩៩៩ / មកដល់ ២០០៥

ពីឆ្នាំ ១៩៨៤ / មកដល់ ១៩៩៩

ពីឆ្នាំ ១៩៩៨១ / មកដល់ ១៩៨៤

ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ / មកដល់ ១៩៨១

ពីឆ្នាំ១៩៧៩ / មកដល់ ១៩៨០

ពីឆ្នាំ ១៩៧៩

ពីឆ្នាំ ១៩៧៥ / មកដល់ ១៩៧៨

ពីឆ្នាំ ១៩៧២ / មកដល់ ១៩៧៥

ពីឆ្នាំ ១៩៧២ / មកដល់ ១៩៧៥

ពីឆ្នាំ ១៩៧២ / មកដល់ ១៩៧៥

ពីឆ្នាំ ១៩៧២ / មកដល់ ១៩៧៥

ពីឆ្នាំ ១៩៧២ / មកដល់ ១៩៧៥

ពីឆ្នាំ ១៩៧០ / មកដល់ ១៩៧១

ពីឆ្នាំ ១៩៧០ / ធ្វើបាន ៧ថ្ងៃ

ពីឆ្នាំ ១៩៦៧ / មកដល់ ១៩៧០

ពីឆ្នាំ ១៩៦១ / មកដល់ ១៩៦៧

ពីឆ្នាំ ១៩៥៥ / មកដល់ ១៩៦១

ពីឆ្នាំ ១៩៥៣ / មកដល់ ១៩៥៥

ពីឆ្នាំ ១៩៥២ / មកដល់ ១៩៥៣

ពីឆ្នាំ ១៩៤៨ / មកដល់ ១៩៥២

ពីឆ្នាំ ១៩៤៦ / មកដល់ ១៩៤៨

ពីឆ្នាំ ១៩៤៤ / មកដល់ ១៩៤៦

ពីឆ្នាំ ១៩៣៩ / មកដល់ ១៩៤៤

ពីឆ្នាំ ១៩៣៧ / មកដល់ ១៩៣៨

ពីឆ្នាំ ១៩៣៥ / មកដល់ ១៩៣៦