រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

ទំនាក់ទំនងម៉ោងការងារ
  • 042 211 212

ទំនាក់ទំនងករណីបន្ទាន់

ល.រស្រុកប្រតិបត្តិឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យបង្អែក/មណ្ឌលសុខភាពអ្នកគ្រប់គ្រងរថយន្តគិលានសង្រ្គោះ
1ខេត្តកំពង់ចាមមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមលោក អុឹម សុភារត្ន័010367011
2ស្រីសន្ធរមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រីសន្ធរលោក ហ៊ុន សន012500372/ 0967600399
3កោះសូទិនមន្ទីពេទ្យបង្អែកកោះសូទិនលោក ហុង ណារ៉េត069502113
4ចំការលើមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការលើលោក ហេង ដាណេ099828588
5បាធាយមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាធាយលោក ផាន់ សុខកាន012714157/ 0966665285
6កងមាសមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកងមាសលោក កែ ផុនសុខាណា092190085
7ព្រៃឈរមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃឈរលោក ហ៊ាន សុខលាភ0976556292
8ស្ទឹងត្រង់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្ទឹងត្រង់លោក រ៉េន សំវិចិត្រ086433599
9ជើងព្រៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជើងព្រៃលោក នុត រដ្ឋា012901561
10បាធាយមណ្ឌលសុខភាពសណ្ដែកលោក ជ័យ ហ៊ាង092894717 / 070894717
មណ្ឌលសុខភាពជើងព្រៃលោក អឹម សំណាង0712629926 / 092740331
11ព្រៃឈរមណ្ឌលសុខភាព ក្រូចលោក កុច សុខខេង0976950696
12មណ្ឌលសុខភាព ថ្មពូនលោក អៀន សុខលាង0889993892
13មណ្ឌលសុខភាព ស្រង៉ែលោក ស៊ី ពិសិទ្ធ017287479
14មណ្ឌលសុខភាប ល្វាលោក សឿង សារ៉ាវុទ្ធ017592323
15ស្ទឹងត្រង់មណ្ឌលសុខភាពពាមកោះស្នាលោក សើង បុន្នី087865747
16កំពង់ចាម/កំពង់សៀមមណ្ឌលសុខភាព អំពិលលោកស្រី សុខ វ៉ាន់ឌី012759096
17កោះសូទិនមណ្ឌលសុខភាពព្រែកតានង់លោក សួន ធឿន012661824
18មណ្ឌលសុខភាព កោះសូទិនលោក ជឹម ទិត្យ012524130
19កងមាសមណ្ឌលសុខភាព ស្ដៅលោក ទ្រី ប៉ាវ012921232