រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

ទំនាក់ទំនងម៉ោងការងារ
  • 042 211 212

សមាសភាពគណៈអភិបាលខេត្ត

ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា

អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម​ ហាន កុសល

អភិបាលរងខេត្ត

ឯកឧត្តម ហេង វណ្ណនី

អភិបាលរងខេត្ត

លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី

អភិបាលរងខេត្ត

ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្ដា

អភិបាលរងខេត្ត

ឯកឧត្តម​ លី សារ៉ារិទ្ធ

អភិបាលរងខេត្ត

ឯកឧត្តម គន់ សុភា

អភិបាលរងខេត្ត

ឯកឧត្តម ចាន់ ផល្លី

អភិបាលរងខេត្ត

ឯកឧត្តម ស្រី សុភ័ក្រ្ត

អភិបាលរងខេត្ត

ឯកឧត្តម​ ឡោ ចាន់លី

អភិបាលរងខេត្ត

ឯកឧត្តម​ សា ស៉ីថា

អភិបាលរងខេត្ត