រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

ទំនាក់ទំនងម៉ោងការងារ
  • 042 211 212

ថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

ល.រ វិស័យ ចំនួនសេវា សកម្មភាព
1 ការងារនីត្យានុកូលកម្ម

2 ការងាររដ្ឋបាល

3 ការងារអត្រានុកូលដ្ឋាន

4 វិស័យវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

5 វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា

6 វិស័យទេសចរណ៍

7 វិស័យសំណង់

8 ការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដែលពុំទាន់ចុះបញ្ជី

9 វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

10 វិស័យពាណិជ្ជកម្ម

11 វិស័យសុខាភិបាល

12 វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

13 វិស័យកសិកម្ម

14 វិស័យរ៉ែ និងថាមពល

15 វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

16 វិស័យធម្មការ និងសាសនា

17 វិស័យបរិស្ថាន