រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

ទំនាក់ទំនងម៉ោងការងារ
  • 042 211 212

ថ្នាក់ខេត្ត

ល.រ វិស័យ ចំនួនសេវា សកម្មភាព
1 ការងារនីត្យានុកូលកម្ម

2 ការងាររដ្ឋបាល

3 វិស័យសុខាភិបាល

4 វិស័យទេសចរណ៍

5 វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

6 វិស័យវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

7 វិស័យព័ត៌មាន

8 វិស័យបរិស្ថាន

9 វិស័យឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

10 វិស័យរ៉ែ និងថាមពល

11 វិស័យពាណិជ្ជកម្ម

12 វិស័យរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី

13 វិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

14 វិស័យការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ