រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

ទំនាក់ទំនងម៉ោងការងារ
  • 042 211 212

បញ្ជីរឈ្មោះអភិបាលខេត្ត

២៤-០៦-២០១៩ / បច្ចុប្បន្ន

អ៊ុន ចាន់ដា

១៦-០៦-២០១៧ / ២៤-០៦-២០១៩

គួច ចំរើន

១៣-០៥-២០១៣ / ១៦-០៦-២០១៧

លន់ លឹមថៃ

២២-០២-២០០៥ / ១៣-០៥-២០១៣

ហ៊ុន ណេង

ពីឆ្នាំ ១៩៩៩ / មកដល់ ២០០៥

 ជៀង អំ

ពីឆ្នាំ ១៩៨៤ / មកដល់ ១៩៩៩

ហ៊ុន ណេង