រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

ទំនាក់ទំនងម៉ោងការងារ
  • 042 211 212

ស្វែងរកការងារក្នុងខេត្ត

06 Nov
ក្រុមហ៊ុន ឡឺក្រោន ស៊ូ អ៊ិនដាសស្រ្ទី

ផ្នែកត្រួតពិនិត្យ

06 Nov
-
ក្រុមហ៊ុន ឡឺក្រោន ស៊ូ អ៊ិនដាសស្រ្ទី

ផ្នែកឡ

06 Nov
-
ក្រុមហ៊ុន ឡឺក្រោន ស៊ូ អ៊ិនដាសស្រ្ទី

ផ្នែកចុងទី

06 Nov
-
ក្រុមហ៊ុន ឡឺក្រោន ស៊ូ អ៊ិនដាសស្រ្ទី

ផ្នែកតុកាត់រៀបចំ

06 Nov
-
ក្រុមហ៊ុន ឡឺក្រោន ស៊ូ អ៊ិនដាសស្រ្ទី

ផ្នែកខ្សែទឹកហូរ

06 Nov
-
ក្រុមហ៊ុន ឡឺក្រោន ស៊ូ អ៊ិនដាសស្រ្ទី

ផ្នែកខ្សែដេរ

03 Nov
ដំណាក់ ហ្វ៊ុ សុីន

ផ្នែករត់តុ

03 Nov
ដំណាក់ ហ៊្វុ សុីន

ជំនួយការចុងភៅ

02 Nov
សុខសាន្តកាហ្វេ

ផ្នែកឆុងកាហ្វេ

01 Nov
គ្រឹះស្ថាន ប៊ែម ប៊ូ ហ្វានែន ភីអិលស៊ី

មន្រ្តីឥណទាន

01 Nov
មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលបញ្ញា

គិលានុបដ្ឋាកយិកា

Tue 16:00
ក្រុមហ៊ុន ហូម ស្ដាយស៏ លីវឹង ឯ.ក

ផ្នែកគណនេយ្យ (Accounting)

02 May
Tue 15:00
ក្រុមហ៊ុន ហូម ស្ដាយស៏ លីវឹង ឯ.ក

ផ្នែក Shopping Department