រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

ទំនាក់ទំនងម៉ោងការងារ
  • 042 211 212

សុឹម កា

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

I. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

- កើតនៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៤៨ នៅភូមិដូនម៉ៅ ឃុំ ក្របៅ ស្រុក កំចាយមា ខេត្ត ព្រៃវែង - ប្រពន្ធឈ្មោះ ............................... - មានកូនចំនួន ០៣ នាក់ - មានបងប្អូនបង្កើតចំនួន ................ នាក់ ស្រី .......... នាក់

II. ព័ត៌មានការសិក្សា

- ......................................................................................... - ......................................................................................... - .........................................................................................

III. ព័ត៌មានការងារ

- ១៤-មីនា-១៩៩៩ ដល់ ១១-តុលា-២០១៨ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា - ១៩៩៣ ដល់ ០១-មីនា-១៩៩៩ ទីប្រឹក្សាសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភា - ១៩៨៩ ដល់ ០១-មីនា-១៩៩៣ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ - ១៩៨៥ ដល់ ១៩៨៩ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យបក្ស - ១៩៨១ ដល់ ១៩៨៥ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងត្រួតពិនិត្យ - ០៧-មករា-១៩៧៩ ដល់ ១៩៨១ អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម