សេចក្ដីបំភ្លឹព័ត៌មានជុំវិញការយល់ច្រលំរបស់ គេហទំព័រ ផែនដីថ្មី PDT-News ដែលមិនបានសួនាំអោយបានច្បាស់លាស់បង្ហោះព័ត៌មាននាំអោយមានការប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈ។ សង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាន មុនបង្ហោះអ្វីមួយសូមសិក្សាអោយបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងបង្ហោះតាមលឺគេថា តាមអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន មិនមានភស្ដុតាងត្រឹមត្រូវ។