នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត គីមសួរ ភីរុណ ទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការងារពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាសុខាភិបាល រៀបចំផែនការតាមប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ និងការងារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត នៅសាលប្រជុំធំនៃមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ។